Bostadsrättavtal och bofakta

Bostadsrättavtal och bofakta - Att bo med bostadsrättVad är en bostadsrättsförening?

Som innehavare av en bostadsrätt i en bostadsrättsförening är du medlem i en ekonomisk förening. Föreningen äger fastigheten och har till uppgift att upplåta bostäder åt sina medlemmar på obegränsad tid. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättsinnehavare. Föreningen har också en styrelse som företräder föreningen.


Vem sitter i styrelsen?

På registreringsbeviset från Patent-och Registreringsverket och i årsredovisningen kan du utläsa vem som finns med i styrelsen. Vem som skall sitta i styrelsen bestämmer medlemmarna varje år på föreningsstämman.


Äger jag min lägenhet?

Som bostadsrättsinnehavare äger du inte din lägenhet, det är föreningen som äger hela fastigheten. Du har däremot rätt att nyttja lägenheten så länge som du fullgör dina skyldigheter mot föreningen.


Stadgar

Det finns flera lagar som gäller för bostadsrättföreningar, men föreningen har dessutom en egen “lag” och det är stadgarna. Stadgarna finns registrerade hos Patent- och Registreringsverket. Varje medlem får ett exemplar av stadgarna. Stadgarna finns även under en egen flik på denna hemsida.


Ekonomisk plan

Hos Patent- och Registreringsverket registreras en ekonomisk plan för bostadsrättsföreningen. I planen finns en sammanställning över de lägenheter som finns i fastigheten och vilka insatser som tagits ut. Här finns också en beräkning av driftskostnaderna under det första året, uppgifter om föreningens lån m.m.


Medlems- och lägenhetsförteckning

Varje förening är skyldiga att ha en medlems- och lägenhetsförteckning som upptar alla medlemmar och de lägenheter som finns i huset och vem som är lägenhetsinnehavare. Här kan man bl.a. utläsa om en lägenhet är pantsatt. Du har rätt att få utdrag ur denna förteckning gällande din egen lägenhet för att t.ex. visa banken att det är du som är bostadsrättsinnehavare och att bostadsrätten inte tidigare är pantsatt.


Föreningsstämma

Föreningsstämma skall hållas en gång per år. Detta är ett tillfälle då alla medlemmar i föreningen samlas för att gå igenom verksamheten. Det är också då medlemmarna väljer styrelse och revisor. Kallelse till föreningsstämman skickas ut tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.


Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Om flera medlemmar har en bostadsrätt gemensamt har de dock tillsammans endast en röst. Om man inte själv kan närvara har man möjlighet att rösta genom befullmäktigat ombud. Ett sådant ombud skall antingen vara medlem i föreningen, äkta make, sambo eller närstående som varaktigt bor tillsammans med medlemmen. Ingen får på grund av fullmakt rösta för mer än en annan röstberättigad.


Extra föreningsstämma

Styrelsen kan vid behov utlysa extra föreningsstämma när något ärende erfordrar ett snabbt avgörande. På en extra stämma får beslut endast fattas i det ärende som föranlett den extra stämman.


Protokoll från Föreningsstämman

På föreningsstämman förs protokoll som skall justeras. Allt detta skall vara gjort senast tre veckor efter det att stämman avslutats och då vara tillgängligt för medlemmarna. Stämmoprotokoll är den enda typ av protokoll som medlemmarna har rätt att ta del av. Revisorerna däremot har rätt att läsa styrelseprotokoll och andra handlingar.


Vad gör styrelsen?

Efter föreningsstämman samlas styrelsen till ett konstituerande möte för att bestämma vem som skall vara ordförande, sekreterare osv. Man fyller i en registreringsanmälan om den nya styrelsens sammanställande och skickar den till Patent- och Registreringsverket för registrering.


Det är styrelsen som utgör föreningens ledning och verkställande organ. Inom styrelsen skall en av ledamöterna vara ordförande. Det är denna som ser till att styrelsesammanträden hålls och har det yttersta ansvaret för föreningens verksamhet. Styrelsen skall föra protokoll vid sina sammanträden. Dessa protokoll är inte offentliga för medlemmarna.


När kan jag sälja min bostadsrätt?

Som ägare av en bostadsrätt kan du när som helst sälja den och i normalfallen till vilket pris du vill. Köp och försäljning av bostadsrätt skall göras skriftligen. För att ett köp skall vara giltligt krävs att handlingen anger köpare, pris, vilken lägenhet köpet avser och att den undertecknas av säljare och köpare.


Styrelsen skall ha en kopia av detta kontrakt samtidigt som du och köparen ansöker om ut respektive inträde som medlem. Om köparen inte skulle få medlemsskap i föreningen är köpet ogiltligt.


Pantsättning av bostadsrätt

Som ägare av bostadsrätt har du möjlighet att pantsätta bostadsrätten som säkerhet för lån. Föreningen skall underrättas om att pantsättningen skett. När föreningen tagit emot denna underrättelse är pantsättningen fullständing. Föreningen skall göra en notering om pantsättningen i lägenhetsförteckningen.


Får jag hyra ut min lägenhet i andra hand?

Styrelsen kan i vissa fall medge andrahandsuthyrning, t.ex. om du under en period skall arbeta på annan ort, studera eller göra militärtjänst, så att du tillfälligt är förhindrar att använda din lägenhet. Om styrelsen inte godkänner din andrahandsuthyrning kan du vända dig till hyresnämden för att få fallet prövat. Du får inte glömma att det alltid är du som medlem som är skyldig att betala årsavgift (hyran) och även ansvarar för att hyresgästen sköter sig.


Du måste dessutom se till att din hyresgäst avstår från sitt besittningsskydd och får detta godkänt av hyresnämden.


Vem ansvarar för reperationer och underhåll?

Huvudregeln är att du som medlem svarar för reperationer och underhåll av din lägenhet. Föreningen svarar för t.ex. rörstammar, trapphus, källare, fasad, yttertak och dyligt.


Det kan vara besvärligt att dra gränserna mellan vad som är föreningens respektive din skyldighet. Men enkelt kan man säga att bostadsrättsinnehavaren svarar för det inre av lägenheten jämte tillhörande utrymmen. Till lägenhetens inre räknas golv, väggar, tak, inredning i kök, badrum och övriga utrymmen i lägenheten, glas och bågar i lägenhetens ytter- och innerfönster samt lägenhetens ytter- och innerdörrar. Dock ej målning av yttersidorna av ytterfönster och ytterdörrar. Du kan läsa mer i stadgarna om var gränserna går.


Vilken försäkring behöver jag?

Din bostadsrättsförening har en fastighetsförsäkring vilken i regel innefattar ansvar för skador på fastigheten orsakade av utströmmande ledningsvatten, brand, inbrott. Du bör själv teckna en hemförsäkring anpassad för bostadsrätter.


Till vad går årsavgiften?

Varje månad betalar du en avgift till föreningen. Årsavgiften fastställs av styrelsen och skall täcka din del av alla de gemensamma kostnader som föreningen har för fastigheten. Bland kostnaderna märks amorteringar, låneräntor, avgifter för sophämtning, skatter, försäkringar, reperationer och underhåll.


Vilka kostnader har min förening?

Denna uppgift hittar du i årsredovisningen som delas ut i samband med den årliga föreningsstämman. I resultaträkningen som ingår i årsredoviningen hittar du samtliga intäkter och kostnader som föreningen haft under räkneskapsåret. Årsredovisningen finns under en egen flik på denne hemsidan.


Hur mycket pengar har föreningen?

Uppgifter om de disponibla medel som föreningen förfogar över hittar du i balansräkningen, som också ingår i årsredovisningen.


Vem förvaltar föreningen?

Riksbyggen förvaltar bostadsföreningen. I förvaltningen ingår att avisera månadsavgifter, verkställa betalning av föreningens utgifter,sköta bokföring, deklarationer, kontrolluppgifter till myndigheter, upprätta förslag till årsredovisning m.m.