Försäkringar

Försäkringar


Varje bostadsrättsinnehavare bör teckna  en hemförsäkring. Fr.o.m den 1 juli 2009 behöver boende inte teckna en tilläggsförsäkring. Denna försäkring kommer Riksbyggen att teckna för alla boende i Tuvehus nr 2.


För mer information om vad som gäller för er, kontakta ditt försäkringsbolag.


Försäkringsskydd för Bostadsrättsförening och -Havare

Bostadsrättsföreningen tecknar


Fastighetsförsäkring för föreningens byggnader med eventuell komplettering med husblocksförsäkring och saneringsavtal avseende ohyra m.m.

Ansvarsförsäkring för föreningens styrelse


Skador på föreningens byggnader och fastighetsinventarier, som föreningen skaffat för bostadsrättshavarens gemensamma bruk, ersätts genom fastighetsförsäkringen. Till byggnaden hör enligt kap 2 § jordabalken”….fast inredning och annat varmed byggnaden blivit försedd, om det är ägnat till stadigvarande bruk för byggnaden eller del av denna, såsom fast avbalkning, hiss, ledstång, ledning för vatten, värme, ljus eller annat med kranar, kontakter och annan sådan utrustning, värmepanna, element till värmeledning, kamin, kakelugn, innanfönster, markis, brandredskap, civilförsvarsmaterial och nycklar. Till byggnaden räknas även oljetank och bränsle inom fastigheten, avsedda för försäkrad byggnads uppvärmning.


Om bostadsrättshavare genom försumlighet vållar skada på byggnaden, har föreningen rätt att kräva bostadsrättshavaren på självrisk enligt fastighetsförsäkringen. Bostadsrättshavarens hemförsäkring (ansvarsmomentet) ersätter kostnaden, varför bostadsrättshavaren aldrig behöver utge mer än självrisken enligt hemförsäkringen.


Bostadsrättshavaren bör teckna


Hemförsäkring för bostadsrättslägenheten


Eftersom bostadsrättshavare enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar har ett vidare ansvar för sin bostadsrättslägenhet än en hyresgäst för sin hyreslägenhet, är vissa skadehändelser, som en bostadsrättshavare ansvarar för, ej ersättningsbara genom hemförsäkringen och ej heller genom bostadsrättsföreningens fastighetsförsäkring. För att erbjuda bostadsrättshavare ett försäkringsskydd vid sådana skadehändelser har försäkringsbolagen tagit fram en tilläggsförsäkring till hemförsäkringen för bostadsrättshavare.


Tilläggsförsäkringen är en allriskförsäkring, som ersätter plötslig och förutsedd skada på:


Egendom bostadsrättshavaren är underhållsskyldig för enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar se § 28

Fast inredning, som ägs av bostadsrättshavaren.